Ontwikkeling

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt eigenaren, gemeenten en gebruikers creatief maatwerk om haar vastgoed te optimaliseren en in te spelen op de toekomstige vraagstukken.

Bouw & Vastgoed Flevoland levert een bijdrage aan de (plan)ontwikkeling en geeft inzicht in de te maken investeringskeuzes.

Waarde Optimalisatie

Opbrengsten versus kosten

Bouw & Vastgoed Flevoland wil projecten realiseren door een slimme manier van samenwerken en het efficiënt inzetten van financiële middelen. Waarde-optimalisatie is meer dan een optelsom van harde cijfers. Waarde-optimalisatie staat voor ons synoniem met het denken in opbrengsten en toekomstig gebruik. Een goede opbrengstvisie geeft in onze aanpak automatisch invulling aan kostenbudgetten, rendementsdoelen en investeringsbesluiten. Wij helpen u zicht en grip te krijgen op de risico’s zodat het optimaliseren van de waarde geen loze kreet wordt.

Actief versus passief

Bezoekers en gebruikers vragen om permanente vernieuwing. Dit staat haaks op de zichtbare technische en commerciële veroudering van veel gebouwen en gebieden in Nederland. Wij vinden dat eigenaren actief bezig moeten zijn met hun vastgoed. Niet alleen met het optimaliseren van de structuur, de branchering, de verhuur en marketing, maar zeker ook met het aantrekkelijk maken van de openbare ruimte. Bouw & Vastgoed Flevoland ziet een belangrijke rol voor gemeenten. Juist de schaarste aan financiële middelen en de toename van de leegstand vereisen een actieve, faciliterende benadering.

Transformatie & (her)ontwikkeling

Herprogrammering is de opgave

Bouw & Vastgoed Flevoland is een specialist op het gebied van transformatie en (her)ontwikkeling van binnenstedelijke locaties, zowel gebieden als gebouwen. Voor ons is herprogrammering hierbij het sleutelwoord. Immers iedere transformatie vereist een inhoudelijke gedreven aanpak beginnend met de vraag: Wat moet er voor Wie gerealiseerd worden? De dilemma’s over Hoe? en de procesvraag volgen in een later stadium. Hergebruiken, herbestemmen en herontwikkelen zijn voor ons een logisch gevolg van een weloverwogen investeringsbesluit.

Projectmanagement

Een nieuw gebied of gebouw ontwikkelen en realiseren. Een bestaand gebouw uitbreiden, herontwikkelen of transformeren. Het managen van uw project is ons vak. Wij staan u bij vanaf het eerste ontwerp, de aanbesteding -en contractfase tot en met de uitvoering, de oplevering en de nazorg. Onze projectmanagers dragen er zorg voor dat uw wensen en eisen volledig worden beantwoord en wel binnen de gestelde kaders vanuit budget, planning en kwaliteit.

Bouw & Vastgoed Flevoland biedt u de volgende diensten:

Strategisch vastgoedadvies

 • Inventarisatie ondernemersdoelstellingen en gebruikerswensen
 • Projecttoetsing en planoptimalisatie
 • Opstellen ruimtelijk en functioneel programma van eisen
 • Ontwikkelingsvarianten en strategische keuzes
 • Haalbaarheidsanalyses
 • Samenwerkingsvormen gemeente en marktpartijen
 • Grondwaardeberekeningen en -onderhandelingen
 • Investeringsanalyse en investeringsvoorstellen
 • Planoptimalisatie binnenstedelijke locaties
 • Plan van aanpak projectmanagement
 • Opzetten partnership en nieuwe samenwerkingsvormen

Waarde Optimalisatie

 • Opstellen van SWOT-analyse
 • Vernieuwing van ruimte
 • Contractvorming met gemeente
 • Vastgoedwaarde optimaliseren
 • Projectanalyse en voorstellen tot planoptimalisatie
 • Optimaliseren (huur)opbrengsten en kosten
 • Onderhandeling en afsluiten huurovereenkomsten
 • Opstellen van rendementsberekeningen en optimaliseren terugverdientijd
 • Cashflowanalyse
 • Opstellen investeringsscenario’s en investeringsvoorstellen
 • Verbeteren bezetting en oplossingen voor leegstand
 • Vertalen van huurdersvragen en gebruikerswensen
 • Begeleiding aan- en verhuur van detailhandelsruimte
 • Bemiddeling aan- en verkoop van vastgoed
 • Opzetten stakeholdersoverleg en vergroten lokale betrokkenheid
 • Draagvlak creëren bij belanghebbenden

Transformatie & (her)ontwikkeling

 • Locatieanalyse en objectbeoordeling
 • Visie op leegstand en hergebruik van gebouwen
 • Opstellen programmatisch-ruimtelijk-functioneel Programma van Eisen
 • Analyse huurderswensen
 • Herprogrammering, bestemmingswijzigingen en planprocedures
 • Herontwikkeling bestaande gebouwen en binnenstedelijke locaties
 • Toetsen financiële en commerciële haalbaarheid
 • Gedelegeerd opdrachtgeverschap
 • Omwonenden en stakeholdersoverleg
 • Leiding geven aan team van specialisten en adviseurs
 • Vernieuwing en transformatie van gebieden en gebouwen
 • Vraag-gedreven planontwikkeling en realisatie
 • Faseringsplannen
 • Partnership en nieuwe samenwerkingsvormen

Projectmanagement

 • Opzet bouwprojectorganisatie
 • Inventarisatie eisen en wensen
 • Opstellen van programma van eisen
 • Raming investeringskosten
 • Opstellen begrotingen
 • Bouwkostenmanagement
 • Begeleiding besluitvorming
 • Projectbewaking (tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie)
 • Risicomanagement
 • Selecteren en contracteren van ontwerpende en uitvoerende partijen
 • Prijsonderhandelingen
 • Vergunningsmanagement
 • Projectcoördinatie
 • Aansturing van de bouw- en projectorganisatie
 • Omgevingsmanagement
 • Procesbewaking (faseren, beheersen en beslissen)
 • Begeleiding bij ingebruikname
 • Directievoering en toezicht
 • Contractmanagement