Privacyverklaring

Bouw & Vastgoed Flevoland en uw privacy

 

Bouw & Vastgoed Flevoland adviseert, ontwikkelt, realiseert, onderhoudt, beheert en verkoopt vastgoed. Om dat met u te kunnen doen, is het noodzakelijk dat wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken. We vinden het belangrijk dat voor u duidelijk is, hoe we omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze Privacyverklaring leest u hoe wij dat doen. De belangrijkste uitgangspunten hiervoor zijn:

 • Wij verzamelen, gebruiken en bewaren persoonsgegevens. Wij verwerken uw gegevens op een manier die voldoet aan wet- en regelgeving.
 • Wij informeren u vooraf over de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft recht op verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens als u hierom vraagt.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de doelen die in deze Privacyverklaring staan opgenomen. Persoonsgegevens worden alleen gedeeld als dat noodzakelijk is of op basis van een wettelijke plicht.
 • Schakelen wij anderen in die uw persoonsgegevens verwerken, dan wijzen wij hen erop of spreken af dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn naar u als persoon. Bijvoorbeeld uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres en rekeningnummer. Ook foto- en filmopnames van u als persoon behoren tot persoonsgegevens. Alles wat we met die persoonsgegevens doen, wordt ‘verwerken’ genoemd. Dat kan gaan om verzamelen, bewaren, raadplegen, publiceren, wijzigen of verwijderen van persoonsgegevens.

Bouw & Vastgoed Flevoland verwerkt persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie of overeenkomst hebben, hebben gehad of willen krijgen.

Het gaat om persoonsgegevens van:

 • particuliere kopers en zakelijke opdrachtgevers;
 • partners, (onder)aannemers, uitleners, installateurs en leveranciers;
 • sollicitanten, (voormalige) werknemers, arbeidskrachten, ZZP-ers, stagiaires en trainees;
 • bezoekers van een bouwplaats of project;
 • bezoekers van de website van Bouw & Vastgoed Flevoland.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 • Bouw & vastgoed Flevoland verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens:
 • basisgegevens om vast te stellen wie u bent, zoals naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens zoals e-mailadres en telefoonnummer;
 • identificatiegegevens zoals (gegevens vermeld op) een identiteitskaart;
 • bsn-nummer;
 • bank- en financiële gegevens en financiële bijzonderheden;
 • demografische gegevens zoals geboortedatum en plaats;
 • handtekening;
 • beeld- en geluidsopnamen voor commerciële uitingen, beheer en veiligheid;
 • beroep en betrekking;
 • Inloggegevens.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Alle bedrijfsonderdelen die behoren tot Bouw & Vastgoed Flevoland B.V. kunnen persoonsgegevens verwerken en zijn in die zin ‘verwerkingsverantwoordelijk’. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle bedrijfsonderdelen die vallen onder Bouw & vastgoed Flevoland B.V.

Op basis van welke grondslagen verwerken we uw gegevens?

 • Bouw & Vastgoed Flevoland verwerkt persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende wettelijke grondslagen:
 • voor het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent of wenst te zijn;
 • om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 • wanneer u toestemming heeft gegeven;
 • om uw vitale belangen te beschermen of die van een ander natuurlijk persoon;
 • om de gerechtvaardigde belangen te behartigen van Bouw & Vastgoed Flevoland of van derden zoals onderaannemers en andere partners.
  In zo’n geval wegen we altijd uw en onze belangen tegen elkaar af. Alleen als we vinden dat onze gerechtvaardigde belangen opwegen tegen uw privacybelang, verwerken we uw persoonsgegevens op basis van deze grondslag.

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor het volgende:

 • het sluiten van overeenkomsten;
 • het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie;
 • het leveren en bestellen van materialen, producten en diensten;
 • het verlenen van diensten;
 • het verrichten van onderhoud en reparaties;
 • het huren en verhuren van roerende en onroerende zaken;
 • het behandelen van uw sollicitatie en het uitvoeren van een arbeids- of opdrachtovereenkomst;
 • het uitvoeren en verbeteren van bedrijfsprocessen, (intern) management en (management)rapportages;
 • marketing en business development activiteiten, zoals het toesturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere informatie die voor u van belang kan zijn;
 • (markt)onderzoek, trendanalyses, klantprofielen en statistische onderzoeken, waarbij uw gegevens anoniem worden verwerkt;
 • het genereren van statistieken rond het gebruik van de website en/of om de website te analyseren en te verbeteren;
 • om veiligheid, beveiliging, gezondheid en/of integriteit te bevorderen van medewerkers, arbeidskrachten en bezoekers;
 • om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt of waarvoor we deze hebben verzameld. Wij kunnen uw persoonsgegevens verder verwerken voor een ander doel, maar alleen als dit in lijn ligt met het doel waarvoor we uw gegevens in eerste instantie hebben verzameld. Gebruiken we uw persoonsgegevens voor een ander doel, dan informeren we u hierover.

Met wie wisselen we gegevens uit?

Voor de doelen hierboven, kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens uit te wisselen met elkaar of met andere partijen. Bouw & Vastgoed Flevoland verstrekt uw persoonsgegevens aan deze partijen alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doelen en op basis van vermelde grondslagen.

We kunnen uw gegevens bijvoorbeeld uitwisselen met:

 • partijen die van belang zijn voor het uitvoeren van onze activiteiten, zoals partners, onderaannemers en leveranciers. Dit kan ook een partij zijn in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zien wij erop toe dat de gegevens worden uitgewisseld volgens de geldende regels;
 • toezichthouders en andere instanties die nodig zijn om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • externe leveranciers aan wie Bouw & Vastgoed Flevoland ondersteunende diensten uitbesteedt, zoals ICT leveranciers en leveranciers van communicatiediensten.

Wanneer wij een derde inschakelen om uw gegevens te verwerken, dan blijft Bouw & Vastgoed Flevoland verantwoordelijk voor de bescherming van uw persoonsgegevens. Met de derde sluiten wij een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens door partijen die zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving, is Bouw & Vastgoed Flevoland niet verantwoordelijk noch aansprakelijk. Wel wijzen wij hen erop dat zij uw gegevens alleen rechtmatig mogen gebruiken.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Hoe lang wij uw gegevens bewaren, is afhankelijk van het doel waarvoor wij de gegevens hebben verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als het nodig is om het doel te realiseren, dit wettelijk verplicht is of zo lang als nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Bouw & Vastgoed Flevoland of derden te behartigen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als er een juridische procedure loopt.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn bij ons in goede handen. In onze organisatie hebben we passende maatregelen genomen om de persoonsgegevens van u, onze relaties en medewerkers te beschermen. Wilt u melding doen van mogelijk misbruik van uw persoonsgegevens of van een mogelijk datalek? Stuurt u dan een e-mail naar s.vande.pol@vastgoed-flevoland.nl.

Wat zijn uw rechten?

Vanaf het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten.

Informatie en inzage

U kunt ons vragen of we persoonsgegevens van u verwerken, welke dit zijn en wanneer we dit doen. Wij zijn verplicht u deze informatie te verstrekken.

Het intrekken van uw toestemming

Verwerken wij uw gegevens omdat u hier toestemming voor heeft gegeven en trekt u uw toestemming in, dan mogen wij uw gegevens niet verder verwerken.

Correctie of verwijdering van gegevens

Kloppen uw persoonsgegevens niet of zijn ze niet volledig? Dan kunt u ons vragen deze te wijzigen. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen, wanneer deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze hebben verwerkt. Of wanneer u uw toestemming intrekt of bezwaar maakt tegen de verwerking.

Beperking

U kunt ons vragen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens tijdelijk te beperken. Bijvoorbeeld omdat de gegevens volgens u niet kloppen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indienen van verzoek

Om gebruik te maken van uw rechten, kunt u een verzoek indienen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar s.vande.pol@vastgoed-flevoland.nl. Binnen vier weken ontvangt u van ons bericht waarin staat wat wij met uw verzoek doen. Is er sprake van een gerechtvaardigde grond of een wettelijke verplichting waardoor wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, dan wijzen wij uw verzoek af. U kunt hiertegen een bezwaar indienen bij Bouw & Vastgoed Flevoland via datalek@vastgoed-flevoland.nl of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Bij de behandeling van uw verzoek kunnen wij u vragen om identificatie. Ook kan het nodig zijn om uw persoonsgegevens te verwerken voor een goede beantwoording van uw vragen.

Klachten

Wilt u een klacht indienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouw & Vastgoed Flevoland? Laat het ons weten via s.vande.pol@vastgoed-flevoland.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hierover meer informatie.

Wijziging van de Privacyverklaring

We kunnen deze Privacyverklaring aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. Wij informeren u hierover via de website. De actuele Privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website.

Lelystad, januari 2021